תקנון אתר ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש לאתר "DIGITAL DOREL"

DIGITAL DOREL ודוראל גרשון מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת www.Digital-Dorel.com ו/או www.DigitalBusinessCards.co.il ו/או כל אתר אחר ו/או אפליקציה אחרת הקשורים ל- DIGITAL DOREL"( האתר" ו/או ״האתרים״).
האתר הוקם על ידי דוראל גרשון, יזם ומנטור לשיווק דיגיטלי, באתר ניתן למצוא
מידע אודות השירותים הייחודים המוענקים באתר, בניית דפי נחיתה ועוד ("השירותים"). בנוסף, האתר מספק לגולשים ולקהל הלקוחות של האתר גישה נוחה
לקורסים מקוונים ("הקורסים"), וכן אפשרות לרכישת חבילות של כרטיסי ביקור דיגיטליים
("החבילות").

1. כללי:

1.1 .הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). קרא את
התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים
הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי
שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו
באתר.

2.1 .תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר
תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש
באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

3.1 .הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

4.1 .האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא
מטעמי נוחות בלבד.

5.1 .במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם
כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות
התקנון.

2 .הצהרה:
1.2 .בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

1.1.2 .שהקורסים המופיעים באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד בלבד וכל פעולה שתעשה
בעקבותיהם תעשה באחריות העושה השימוש בקורס;

2.1.2 . לקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא
יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או
לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או מהקורס ו/או משירותי
האתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום
מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח
חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים,
הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בקורס ו/או בשירותי האתר;

3.1.2 .שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (IS AS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של
הגולש;

4.1.2 .שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

2.2 .האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא
באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.

3 .גלישה באתר:
1.3 .הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. יחד עם זאת, צפייה
בשיעורים המקוונים בקורס מחייבת הרשמה לקורס.

2.3 .בעת הרשמה לקורס ו/או השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון:
שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר).
מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשי רותי האתר
ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

3.3 .האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר
המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

4.3 .האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או הרשמה לקורס לפי שיקול דעתו המוחלט.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.4.3 .אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

2.4.3 .במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני
מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל,
לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

3.4.3 .אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר ו/או בשירותים אותם הוא מציע;

4.4.3 .אם הופרו תנאי תקנון זה ;

5.4.3 .אם תמכור, תעביר או תאפשר כל שימוש בסיסמה לקורס ו/או באזור האישי שלך לכל
אדם אחר או ישות אחרת;

6.4.3 .אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך
שהיא.

4 .שירותי האתר:
1.4 .האתרים מספקים מידע אודות השירותים, הקורסים והחבילות המוצעות בהם.

2.4 .האתרים אינם מחויבים, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או קורסים
ו/או חבילות.

3.4 .אופן הצגת השירותים ו/או הקורסים ו/או החבילות באתר תעשה על-פי שיקול דעתו הבלעדי
של האתר.

4.4 .רכישת שירות באתר תתבצע באמצעות השארת פרטים באתר ו/או יצירת קשר על ידי נציג
האתר ו/או תשלום במערכת הסליקה.

5.4 .מעת לעת, האתר עשוי להציע לנרשמים לאתר הצעות והנחות שונות. האתר רשאי להציע
באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

5 .הרשמה לקורס מקוון:
1.5 .סילבוס הקורס יוצג ויתואר באתר.

2.5 .על מנת לצפות בשיעורים המקוונים בקורס, האתר דורש הרשמה לקורס. בעת ההרשמה
והתשלום, יקבלו הלקוחות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת ה דואר האלקטרוני שלהם כפי
שהוזנה באתר, עם סיסמה אישית וגישה לשיעור המקוון הראשון בקורס.

3.5 .כל 3 ימים ייפתח שיעור מקוון נוסף, והלקוח יוכל לצפות בשיעור באמצעות הסיסמה
האישית שניתנה לו על ידי האתר.

4.5 .כלל השיעורים המקוונים בקורס יהיו זמינים עבור הנרשמים לתקופה של 27 ימים ("תקופת
השירות"). לאחר תום תקופת השירות, יפוג תוקפה של הסיסמה האישית, וללקוחות לא
תהיה עוד גישה לשיעורים המקוונים בקורס.

5.5 .בהרשמה לאתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא
אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא
תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את השיעורים
המקוונים בקורס המוצגים בחשבונך.

6.5 .האתר שומר את זכותו לשנות את שם המשתמש שבחרת או להסיר אותו במידה וייקבע כי
שם המשתמש אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.

7.5 .מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל
איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות
טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

8.5 .בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.
על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים
לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

9.5 .מעת לעת, האתר עשוי להציע לנרשמים לאתר הצעות והנחות שונות. האתר רשאי להציע
באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

6 .חבילות כרטיסי ביקור דיגיטליים המוצעות לרכישה באתר :
1.6 .החבילות המוצעות לרכישה באתר יוצגו ויתוארו בדפי האתר.

2.6 .האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של חבילות באתר.

3.6 .האתר רשאי בכל עת לשנות את החבילות המוצעות באתר, להחליפן להמעיט מהן, להוסיף
עליהן, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

4.6 .אופן הצגת החבילות באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

5.6 .המחיר המופיע באתר בצמוד לכל חבילה הינו מחיר השירות העדכני.

6.6 .האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי החבילות המוצעות לרכישה, ללא קשר למועד ביצוע
רכישה וללא צורך בהודעה על כך.

7.6 .רכישת חבילה תתבצע באמצעות השארת פרטים באתר ו/או באמצעות יצירת קשר עם נציג
האתר. התשלום עבור החבילה יתבצע באמצעות נציג האתר.

7 .מדיניות שינויים וביטולים:
1.7 .האתר עושה מאמץ לאפשר לרוכשים שירות באתר לשנות את הזמנתם ואף לבטלה, והכל
בהתאם להוראות מדיניות זו.

2.7 .שינוי או ביטול הרשמה לקורס באתר יתקבלו עד למועד קבלת גישה לשיעורים המקוונים.

3.7 .במקרה ששינוי או ביטול הרשמה לקורס יתקבלו בטרם קבלת גישה לשיעורים המקוונים,
האתר יזכה את הלקוח בהחזר כספי מלא, באמצעי התשלום באמצעותו נעשתה ההרשמה.

4.7 .בשל אופי השירות, שינוי ו/או ביטול הרשמה לקורס לאחר קבלת גישה לשיעורים המקוונים,
לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

5.7 .ביטול ו/או שינוי חבילה לפני סיום תקופת החבילה, יתאפשרו בסוף חודש בלבד ובהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. ככל וביטול חבילה יאושר על ידי האתר בטרם סיום תקופת
החבילה יהיה על הרוכש לשלם לאתר את מחיר החבילה על פי העלות החודשית של החבילה
המקורית שנרכשה.

6.7 .האתר רשאי לבטל מיוזמתו הרשמה לקורס ו/או רכישת חבילה, בין היתר אך לא רק, במקרה
שפרטי החיוב שמסר הלקוח אינם תקינים או באם השירות אשר הוזמן אינו מתאפשר, כל
זאת על-ידי מסירת הודעה על כך ללקוח.

7.7 .שינוי או ביטול כאמור ישלחו לדוא״ל המופיע בהודעת אישור הה רשמה ו/או הרכישה
ויאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

8.7 .האמור בסעיף 7 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול
עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

8 .אחריות האתר:
1.8 .אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן
השירות על ידי האתר. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש
כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור
מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

2.8 .מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר (ככל
ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים
כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת
הדיוק של מידע זה.

3.8 .האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים
ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג,
תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור
נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

4.8 .האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם
שותפיו העסקיים של האתר.

5.8 .האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע
המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

6.8 .התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים,
יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

7.8 .השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל
ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי
תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר,
יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש.
האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות
עליהם.

9 .השימוש באתר:
1.9 .השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר
לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים,
בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה
מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה
מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש
למשתמשים מסחריים.

2.9 .אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג
Robots Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים
מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף
או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.9 .אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או
פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט
פרסומות ותכנים מסחריים.

4.9 .אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או
להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות
המנוגדת לחוק.

5.9 .אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (" קישור עמוק") ואין להציג, או
לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר
במלואו וכפי שהוא (IS AS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין
לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי
האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ
גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף
האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת
הכתובת (Bar Status) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין
להחליפה בכל כתובת אחרת ;

6.9 .האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא
תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

7.9 .האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל
הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור,
הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

8.9 .על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק,
הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט
עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין
כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים
שביצע לאתר.

10 .שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
1.10 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה
ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום
בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל
היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

2.10 .שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים
הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים
בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה
ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

3.10 .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם
או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת
השירותים זמן סביר מראש.

4.10 .האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו
בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים,
קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה , בקווי ובמערכות תקשורת אצל
האתר או אצל מי מספקיו.

11 .קניין רוחני:
1.11 .כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, השיעורים המקוונים, תוכן, קוד, מאגרי
מידע, תוכנות, עיצובים, שמע, וידאו, טקסט, תמונות (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר
וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות
שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

2.11 .התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״IS AS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש
אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד,
ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או
בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי
צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר
או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו
תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו
על ידי הגולשים לאתר.

3.11 .אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן
בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר R, הנלווים
לתכנים שיעשה בהם שימוש.

4.11 .סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של
האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת
המפרסם מראש ובכתב.

5.11 .בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת
עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

12 .פעילות אסורה באתר:
1.12 .אינך רשאי להשתמש באתר ובשיעורים המקוונים אלא למטרות שלשמם הם נועדו. השימוש
באתר ובשיעורים המקוונים מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בהם שימוש
למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

2.12 .כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

1.2.12 .לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך
ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

2.2.12 .לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב
באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים
באמצעים אוטומטיים;

3.2.12 .לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה ה אתר, לרבות שימוש ביישומים
המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

4.2.12 .להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש
כמו סיסמאות משתמשים;

5.2.12 .לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע
לשימוש באתר;

6.2.12 .לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות,
או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

7.2.12 .לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הסיסמה
של משתמש אחר ;

8.2.12 .להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור
יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את השיעורים המקוונים אליהם קיבלת גישה או את
הסיסמה לחשבונך האישי באתר;

9.2.12 .למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ;

10.2.12 .להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

11.2.12 .להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר ;

12.2.12 .להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי האתר;

13.2.12 .למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

14.2.12 .להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash ,PHP ,
JavaScript, HTML או קוד אחר;

15.2.12 .להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר
אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

16.2.12 .לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

17.2.12 .להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

3.12 .כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית
זכויותיך לשימוש באתר.

13 .סמכות שיפוט:
1.13 .על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין
הבינלאומי הקבועים בהם.

2.13 .לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור
לתקנון.

14 .מדיניות פרטיות:
1.14 .האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.

2.14 .בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות
המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן
אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies)"והוא עשוי לכלול כתובות IP ,סוג דפדפן,
זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי
ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת ההרשמה
והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: " המידע הנאסף באתר").

3.14 .המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית,
לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

4.14 .המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי
מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על
איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

5.14 .האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

1.5.14 .בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי
לעניין אותך, מעת לעת;

2.5.14 .בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

3.5.14 .בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק ;

4.5.14 .ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

5.5.14 .תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

6.5.14 .ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;

7.5.14 .בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

6.14 .האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות
החוק לרבות, לרבות במקרים הבאים:

1.6.14 .נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

2.6.14 .האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו
בית משפט;

3.6.14 .אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך
משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

4.6.14 .על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;

5.6.14 .שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת
כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

6.6.14 .לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון
כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה
ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע
המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

7.6.14 .אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון
לבצע פעולות כאלה;

8.6.14 .בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור
לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי .

7.14 .חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים
ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט
מפני גישה בלתי מורשית.

15 .צרו קשר:
1.15 .האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים
לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה
אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן
להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: פיק"א 13 ראשון לציון

טלפון : 054-330-4383

כתובת דואר אלקטרוני : info@dorel-digital.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: ספטמבר 2020

תקנון דיוור "DIGITAL DOREL "

DIGITAL DOREL מודה לכם על הרשמתכם לרשימת הדיוור באתרים  www.Digital-Dorel.com ו/או www.DigitalBusinessCards.co.il ו/או כל אתר אחר ו/או אפליקציה אחרת הקשורים ל- DIGITAL DOREL" (האתר" ו/או ״ האתרים״) והסכמתכם לתנאים לקבלת מידע, מבצעים, הנחות, הצעות, דיוור, פרסומים ופרסומת מהאתרים אודות השירותים הייחודיים (״הרשמה לניוזלטר״).

1 .כללי:
1.1 .הרשמה לניוזלטר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון דיוור זה (״תקנון הדיוור״). אנא קרא
את תקנון הדיוור בקפידה, שכן הרשמה לניוזלטר מעיד ה על הסכמתך לתנאים הכלולים
בתקנון הדיוור . כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי תקנון הדיוור, מעת לעת,
על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע
פרסומו.

2.1 .האמור בתקנון הדיוור מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא
מטעמי נוחות בלבד.

3.1 .תנאים אלו חלים על הרשמה לניוזלטר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר
(כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על הרשמה לניוזלטר,
בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2 .הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
1.2 .גולש שנרשם לניוזלטר באתר והשאיר פרטיו, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע
שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

2.2 .על גולש שנרשם לניוזלטר כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון הדיוור
להלן.

3.2 .אין להשאיר פרטים של אחר או לרשום אחר לניוזלטר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו
מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון דיוור זה.

4.2 .בעת ה הרשמה י תבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן
כתובת דואר אלקטרוני פעילה (נתון לשיקול דעת החברה) . מסירת פרטים חלקיים או
שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך.
במקר ה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

5.2 .מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה
להירשם לניוזלטר באתר, ולא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מהאתר.

6.2 .האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר
(בתקנון האתר) המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון דיוור זה.

7.2 .הרשמה לניוזלטר באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן
שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

8.2 .הרשמה לניוזלטר והסכמה לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי האתר, פרסומים,
פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״) מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח
דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008
("חוק התקשורת").

9.2 .יודגש כי דיוור ישלח אליך רק במידה ונתת הסכמתך לכך בכפוף לתנאי תקנון הדיוור בעת
הרשמה לניוזלטר, בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.

10.2 .מובהר כי באפשרותך להסיר עצמך בכל עת מ רשימת הדיוור באמצעות משלוח הודעה
לאתר המציינת "הסר ה מרשימת הדיוור" או כל נוסח אחר המבהיר את רצונך שלא לקבל
מהאתר דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח לאתר במסרון, דוא״ל,
פקס, דואר או בבקשה טלפונית )בציון שם מלא(. פרטי ההתקשרות המלאים עם האתר
מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית תקנון דיוור זה.

11.2 .כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת,
להעביר לנרשם דיוור.

12.2 .האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לניוזלטר לפי שיקול
דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל
רישום לניוזלטר, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.12.2 .אם בעת ההרשמה לניוזלטר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

2.12.2 .במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני
מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל,
לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

3.12.2 .אם הופרו תנאי התקנון הדיוור ;

4.12.2 .במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

5.12.2 .אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3 .אחריות האתר:
1.3 .אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצא בו.

2.3 .האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו
לנרשם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע,
נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-
פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הנרשם.

3.3 .הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל
הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות
במידע.

4 .סמכות שיפוט:
1.4 .על תקנון דיוור זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת
הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

2.4 .לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור
לתקנון דיוור זה.

5 .צרו קשר :
1.5 .האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים
לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם בדיוור תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא
פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן
להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: פיק"א 13 ראשון לציון

טלפון : 054-330-4383

כתובת דואר אלקטרוני : info@dorel-digital.com

כל הזכויות בתקנון דיוור זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
תקנון דיוור זה עודכן לאחרונה ב חודש ספטמבר 2020.